Thiết bị đo kiểm, thi công trong lĩnh vực VIỄN THÔNG